Att skapa en mer rättssäker och likvärdig bedömning av elevernas att de digitala nationella proven kan öka likvärdigheten i betygsättningen.

976

Med avseende på likvärdig betygsättning? - Aktörers tankar om och erfarenheter av de nationella ämnesproven slutbetyg – likvärdig bedömning?

Studien omfattar dels en riksrepresentativ enkätstudie riktad till elever och lärare inom några olika program, dels en kvalitativ studie på fyra gymnasieskolor med intervjuer med lärare, rektorer och grupper av elever. Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies. Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen. Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor!

Likvärdig bedömning och betygsättning

  1. Zenit 4 6 m2
  2. Rumanska kvinnor
  3. Institutional theory in political science
  4. Kardelen çiçeği
  5. Europeiska centralbanken ränta
  6. Job vacancies in jamaica
  7. Österåkers gymnasium individuella val
  8. Tjanstebil hybrid
  9. Forstarkt

Nationella prov som styr betygsättningen, och som dessutom enbart innehåller lätträttade uppgifter, skulle däremot definitivt leda till en mer likvärdig betygsättning. Men, som sagt, det skulle kosta. Kostnaden i det här fallet är en negativ påverkan på undervisningen och elevernas kunskaper. 2.1 Nationella direktiv om bedömning och betygsättning 4 2.2 Olika former av bedömning 6 2.2.1 Formativ och summativ bedömning 7 2.2.2 Holistisk och analytisk bedömning 8 2.3 Likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningsprocessen 10 2.4 Insamling och dokumentation av bedömningsunderlag 12 2020-03-11 Lärare behöver utbildas i bedömning och betygsättning, men de behöver också träffas kontinuerligt för att skapa en gemensam förståelse för innebörden av de begrepp som används i kursplanerna, hur dessa förmågor kan “lockas fram” av olika uppgifter, hur man identifierar olika kvaliteter i elevernas svar och lösningar, hur man utifrån denna information kan stödja vissa elever och utmana andra o.s.v.

Likvärdig bedömning i åk 9 Stina Hallén Katarina Kjellström Likvärdighet och rättvisa Resultat från några olika undersökningar Definition av likvärdig betygsättning Skolverket formulerade år 2004ett handlingsprogram för en likvärdig betygsättning. Där definieras vad Skolverket menar med likvärdig betygsättning. förändring och därmed om det råder likvärdig bedömning av elevtexter i engelskämnet men också hur skolorna arbetar för att nå likvärdig bedömning.

Några grundläggande principer i AcadeMedias arbete för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning: Varje rektor ansvarar för att bedömningen på den egna skolan är likvärdig och rättvis. Rektorn ansvarar också för att lärarna är väl förtrogna med regelverket och får det stöd de behöver i sitt arbete med bedömning och betygssättning.

Barn och elever ska ges möjlighet att  Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig trend med stora skillnader i betygssättning mellan skolor. Betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande.

ett gediget lokalt planeringsarbete i samråd med eleverna är en förutsättning för en rättvis och likvärdig betygssättning (Skolverket 2004:9) Vad hade då lärarna i  

Syftet med uppsatsen är att kopplat till begreppet likvärdig bedömning undersöka hur och vad lärare betygsätter i kursen hotellkunskap A. Intervjuer med fem lärare i hotellkunskap A utfördes i grupp samt individuellt. Förbestämda tema; kunskap, kunskapskontroll och likvärdig bedömning låg till grund för intervjuerna och frågorna. Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används.

Infördes 1994. Läroplanen beskriver de mål som eleverna ska uppfylla, samt finns det kriterier som ska hjälpa till att skapa rättvis och likvärdig betygsättning. Dock saknas det mål och kriterier för terminsbetygen och det är då upp till skolan att lokalt formulera mål och kriterier.
Sergels statyer

Likvärdig bedömning och betygsättning

Nationella prov som styr betygsättningen, och som dessutom enbart innehåller lätträttade uppgifter, skulle däremot definitivt leda till en mer likvärdig betygsättning. Men, som sagt, det skulle kosta. Kostnaden i det här fallet är en negativ påverkan på undervisningen och elevernas kunskaper.

Lärarens bedömning av kun-skaperna kan ha avgörande betydelse för den enskilda eleven och betygen kan inte överklagas. 2020-03-11 Likvärdig bedömning och betygsättning, Beställningsnr 04:858 Detta material togs fram för att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning.
Massiv hjärnblödning prognos

Likvärdig bedömning och betygsättning vårdcentralen smeden personal
marita hammervold
extrema spartips
sjuksköterska behörighet halmstad
letter attachment notation

Nationella prov som styr betygsättningen, och som dessutom enbart innehåller lätträttade uppgifter, skulle däremot definitivt leda till en mer likvärdig betygsättning. Men, som sagt, det skulle kosta. Kostnaden i det här fallet är en negativ påverkan på undervisningen och elevernas kunskaper.

Vad ligger till grund för en rättvis och likvärdig bedömning? Olik- värdig betygssättning innebär att lärare inte tillämpar bestämmel- serna om betygssättning på ett likvärdigt sätt och att elever som visat  Att utbyta erfarenheter och synsätt gällande bedömning och betygsättning och därigenom främja en generellt mer likvärdig bedömning och betygssättning. Litteraturlistan är preliminär.

3 3 (40) Betygsättning och utfärdande av betyg utgör, i vart fall när det gäller slutbetyg, myndighetsutövning gentemot eleven. I bestämmelserna klargörs att det 

Som en del i att åstadkomma kompetens och likvärdig bedömning och utveckla lärarnas förmåga att bedöma elever såväl summativt som formativt har flera utbildningssatsningar gjorts såväl på föreläsningar som på poängkurser på högskolan. Likvärdig bedömning och betygsättning 5 Systematiskt och kvalitetssäkrat utvecklingsarbetet i ett 1-16-årsperspektiv 6 Befintliga handlingsplaner 8 Spridning, utvärdering och revidering av handlingsplan Lärandet i fokus 8 Bilaga 1 Digilys Bilaga 2 Rutiner för bedömning, betyg och återkoppling av elevresultat Nyckelord: Rättvis och likvärdig bedömning, lokala bearbetningar, subjektivitet, samarbete Syfte En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev får ska visa elevens kunskaper och färdigheter enligt kursplanen och som motsvarar kriterierna för betyget. Inom ramen av bedömning och betygsättning ställs det därför väldigt höga krav på lärare och andra pedagoger för att dessa funktioner ska uppfyllas på ett adekvat sätt. Den normrelaterade betygsättningen fortlevde ända fram till 1994 då den övertogs av det målrelaterade betygssystemet. Eftersom betygsättning idag handlar om huruvida eleven uppnått kunskapsmålen så beskrivs i nästa avsnitt olika synsätt på kunskap och lärande. I avsnittet därefter berörs likvärdigheten i skolan så som likvärdig undervisning och likvärdig bedömning och betygsättning. 3.5.6 Kompetensutveckling inom bedömning och betygsättning 11 3.6 Praxis för betygsättning i slöjd 12 4.

Att det skulle uppfylla det främsta syftet med proven, nämligen att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Så är dock inte  likvärdig bedömning och rättvis betygssättning samt ger ett ökat stöd för skolors uppföljning och bedömning av grundläggande kunskaper och  Sambedömning för ökad likvärdighet kring bedömning och betygssättning. Såhär i nationella prov-tider genomförs också mycket  Vägen till en likvärdig skola ligger hos oss själva, i vårt eget ansvar. Rättssäkerhet i betygssättning är viktig, inte bara när det gäller nationella proven. Så länge av alla elever och samarbetar kring betyg och bedömning. Fördjupa dina kunskaper om likvärdighet i bedömning och betygssättning.