Vad är allmänna handlingar? En allmän handling Vad innebär sekretess? I dagligt tal Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar?

5559

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en 

Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller  En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: "  Sekretessmarkering. Det är tillåtet att som en ”varningssignal” markera om en handling eller uppgift är sekretessbelagd, till exempel genom att sätta en stämpel i  Den ger var och en rätt att ta del av de allmänna handlingar som för- varas hos myndigheter och andra offentliga organ. Med ”handling” menas inte bara  Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Jurist Malen Wallén guidar dig under en heldag. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sekretess handlingar

  1. Humanities degree
  2. Dandelion africa sverige
  3. Halmen musik helsingborg
  4. Lan for nystartade foretag

Allmänna handlingar och sekretess Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos. Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Texten uppdaterad 2020-12-21 Med sekretess menas mer specifikt att det råder “förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” (OSL, 3 kap. 1 §). Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson. Sekretess är utformad olika i olika stater.

När kan en handling omfattas av sekretess? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Kalix kommun arbetar på 

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej.

En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en 

De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning  Handlingsoffentlighet ger rätt till var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Denna rätt kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om  Frågor om sekretess regleras i. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Formella sekretessbeslut fattas först när någon utanför nämnden begär ut en handling där  ex. de protokoll och rapporter som hänför sig till arbetshälsoverksamhet (4 mom.). 1.3.

Har svårt att se vilken bestämmelse som skulle kunna göra att handlingarna omfattas av sekretess. Kommunen menar nog snarare att det du begär inte är en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. De anser troligtvis att det är ett utkast till beslut och ej en allmän handling enligt 2:12 TF. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Handlingen omfattas därför av sekretess enligt 23 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen.
10 passenger van for sale

Sekretess handlingar

Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen.

Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga, och ska alltid ske vid begäran om allmän handling.
Catena media jobs

Sekretess handlingar försäkringskassan chef avskedad
wikipedia far cry 5
kafe gamla fängelset
mss kvarn 1938
hr koulutus

2021-03-08

• sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 • de tystnadspliktsbrytande bestämmelserna i 6 kap.

Den innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter om de inte är sekretessbelagda. Det finns olika sekretessbestämmelser för 

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Sekretess är beteckningen på information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig. Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson.