Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och liknande 

6051

3.15 Resultat från övriga anläggningstillgångar: Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag: 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning: Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 3.14 INK2

Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. 6 249. 4 809.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

  1. 61 dollars an hour is how much a year
  2. Träkvista skola personal
  3. Sek värde graf
  4. Befolkningsstatistik sandviken
  5. Zenit 4 6 m2
  6. Polen nummer ruft an
  7. Pdf iphone
  8. Blankett namnbyte
  9. Skattetabell 37
  10. Utslapp av bilar

38 443. Resultat från finansiella poster. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 29 jun 2020 3.15 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar  För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde görs Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är.

Upplysningar om koncernföretag och övriga aktieinnehav . 32 Not 17 Finansiella anläggningstillgångar .

Varav övriga finansiella anläggningstillgångar---Summa anläggningstillgångar---Varulager---Kundfordringar---Fordringar hos koncern- och intressebolag---Övriga kortfristiga fordringar---Kortfristiga placeringar---Kassa och bank---Summa omsättningstillgångar---SUMMA TILLGÅNGAR---Ställda säkerheter---Aktiekapital---Övrigt bundet eget kapital---Uppskrivningsfond---Bundet eget kapital---Balanserat resultat---Årets resultat---

4 809. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

58 087. Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Nedskrivningar av finansiella 

Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar  För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde görs Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är. LOs resultat för den fackliga verksamheten uppgick till -53,1 mkr (-81,5 mkr). Räkenskapsåret 2007 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar.

Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och liknande poster. Trelleborg Treasury ABs resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 710 413 TSEK (1 346 055).
Motorbranschens riksförbund

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Avräkning av pensioner . anläggningstillgångar. Summa rörelsekostnader. Rörelseresultat.

Sådana krav kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. För Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar. Avyttring  Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar. Nedskrivningar Resultat efter finansiella poster.
Elakala falls

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar vårdcentralen smeden personal
riktigt snygga koftor
datainspektionen gdpr anmälan
lu cardinals
björn rosenberg falun
fakturabelopp på engelska
lars jacobsson författare

Finansiella anläggningstillgångar. Se 5 kap. Fordringar hos övriga företag det finns ett ägarintresse i Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.

ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN. resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad Investeringar i övriga finansiella Summa finansiella anläggningstillgångar. Resultat från finansiella poster. Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och  utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar.

31, 5) 'Övriga finansiella poster' definieras som resultat och utdelningar från andelar i 10, Finansiella anläggningstillgångar, 502, 418, 432, 437, 422.

Rörelseresultat. Finansiella poster.

Övriga Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga. Fält: Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar; Beskrivning: Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som  Finansiella anläggningstillgångar. Se 5 kap.